Kronoparken
Byggnad

prosan 2

Kulturhistorisk värdering

Värdering

Blå - visst värde

Värdemotivering

Villan på fastigheten Prosan 4 besitter byggnadshistoriskt värde såsom välbevarad representant för 1970-talets småhusbyggande utifrån givna förutsättningar. De karaktärsdrag som förmedlar detta värde är utformningen i ett och ett halvt plan utan källare, den branta takformen, taktäckning av betongpannor, fasadens blandning mellan panel och gult tegel samt takkupor och fönster i mörk kulör med utanpåliggande spröjs. Byggnadens formspråk kan även till viss del hävdas förmedla stugans betydelse som stilideal för småhus under 1970-talet.

Fakta

Byggår

1975

Arkitekt

Peter Benkö, Svenska Riksbyggen arkitektsektionen

Byggnadsbeskrivning

Bostadshuset på fastigheten Prosan 2 är uppfört år 1975, liksom samtliga kring södra delen av Majas väg. Huset är uppfört enligt typritningar av Peter Benkö för Svenska Riksbyggens arkitektkontor. Det är små, källarlösa villor i ett och ett halvt plan med mycket brant sadeltak. Taktäckning är betongpannor. År 1978 sattes tak över uteplatsen. Under senare år har även färgsättningen ändrats på de panelklädda fasadpartierna från mörkbrun till vit.

Villorna i kvarteret Prosan har en närmast kedjehusliknande utformning med en lägre garagebyggnad sammanbyggd med bostadshusen som står tätt placerade på de smala fastigheterna. Byggnaderna har branta sadeltak med täckning av betongpannor. Fasadbeklädnad utgörs av en kombination av gult tegel som bildar en form av bröstning, och träpanel i olika utföranden. Gavelspetsarna är klädda i liggande panel.

Entréfasaden på bostadshuset har en symmetrisk fönstersättning med två större fönster i en rak horisontell placering. Fönstren är utformade med mörkbetsade bågar utan foder, och har givits en utanpåliggande, smal korspost. Fönsterblecken ansluter till en horisontell list i samma mörkbruna färg som löper längs med hela fasaden. Förstukvisten är ursprunglig, men färgsättningen är ändrad ifrån mörkbrun till vit. Entrén utgörs i övrigt av en vitmålad enkeldörr med sidoljusfönster.

Extra tillägg

Förändringar

Okänt tillfälle - ändring av förstukvistens färgsättning

Läs vidare

Byggnaden ingår i område Kronoparken.

Inventeringsinformation

Inventerat av HZ, 2017-12-07

Karta


Öppna karta

Bilder

Klicka på en bild för att skriva ut den.