Kronoparken
 

Enplanshus vid Elsa Örns väg

Kulturhistorisk värdering

Värdering

Värdefull miljö

Värdemotivering

Bostadshusen kring Elsa Örns väg besitter byggnadshistoriskt värde som mycket välbevarade till sin tidsenliga utformning. De karaktärsdrag som förmedlar värdet utgörs av den enhetliga fasadutformningen av gult tegel med inslag av panel, de i hög grad bevarade mörkbetsade snickerierna, entréer med sidoljusfönster, de flacka sadeltaken med täckning av betongpannor och den i stort homogena karaktären där inbördes variation åstadkommits med små medel.

Miljöbeskrivning

Väster om Elsa Örns väg ligger sju tvärställda enplanshus som är uppförda år 1976 efter ritningar av Olle Dahlén vid Tingvalla arkitektkontor. Fasadmaterial är gult tegel, vilket är vanligt för villor ifrån denna tidsperiod. Detta står i kontrast till de mörkbetsade snickerierna. Entrépartiet är beläget på fasaden mot gatan, och består av en enkeldörr i avskalad utformning med rak spårning och sidoljusfönster.

Takformen är ett sadeltak med täckning av betongpannor. Fönstren är relativt stora med större bågar i trä, foder saknas. Somliga av villorna har mörkbetsade jalusiluckor vid fönstren, något som var relativt vanligt under 1970-talet då vissa drag ifrån Sydeuropa kom att influera småhusbyggandet.

Öster om Elsa Örns väg finns enplanshus byggda vid samma tillfälle, även dessa ritade av Olle Dahlén. De hus i kvarteret som är av denna typ skiljer sig mellan enklare, rektangulära byggnadskroppar som vinkelformade byggnader. Detta på grund av en senare ändring i bygglovet som gjorde en vinkeltillbyggnad möjlig redan från början, vilket samtliga utom fyra av totalt tio hus valt att genomföra. Ovanför de smala fönstren på gaveln mot gatan finns ett panelklätt parti som följer fönstren till sin form. Färgsättningen av panelen varierar mellan husen, men sannolikt har samtliga ursprungligen haft en mörkbrun kulör, vilken fortfarande syns på flera fasader.
Området är av en mycket enhetlig utformning med det gula teglet som dominerande material. Variationen i husens position visar på hur det är möjligt att skapa variation i en i övrigt homogent utformad bebyggelse.

Läs vidare

Miljön ingår i område Kronoparken.

Inventeringsinformation

Inventerat av HZ, 2017-12-07

Karta


Öppna karta

Bilder

Klicka på en bild för att skriva ut den.