St�rningar

Stadsdel Omr�de Rubrik Beskrivning Start Slut L�nk
VIKEN Centrala Husbygge Gång- och cykelbanan på östra sidan av Tullhusgatan mellan Näbbgatan och Sjömansgatan stängs av helt på grund av husbyggnadsarbetet på fastigheten Tullhussågen (fd. Konsum Värmlands fabriksområde. Gång- och cykeltrafik leds över till västra sidan av Tullhusgatan där en egen ytan för cyklar skapas bakom en betongbarriär. Parkeringsplatserna på västra sidan av Tullhusgatan på aktuell sträcka kommer inte att finnas under ovanstående period. 22 februari 2021 1 oktober 2023
VIKEN Centrala Gång- och cykelbana avstängd Vi håller på att bygga ett nytt bostadsområde på Tullholmssågen. För att skapa en säkrare passage för gående och cyklister stänger vi av gång- och cykelbanan längs vattnet. Använd istället gång- och cykelbanan längs Tullhusgatan. April 2021 Oktober 2023 Mer info finns att se på Karlstad Växer!
VIKEN Centrala Begränsad framkomlighet Sjömansgatan kommer att byggas om, en del av Vikenförbindelsen. oktober 2020 december 2021 Vill du veta mer om Vikenförbindelsen? Klicka på länken nedan.
VIKEN Centrala Vägen avstängd Sten och Vägarbeten bygger om Lagergrens gata åt Karlstads kommun. Gata kommer stängas av för att lägga nya ledningar och få en annan utformning. Trafiken kommer ledas om, följ anvisningar på platsen. Gående och cyklister kommer kunna passera området. Större avstängning kommer att vara mellan Kanikenäsbanken och Packhusallén under tiden 26 oktober - 19 november. 19 maj 2021 10 december 2021 Läs mer på vår hemsida:
TINGVALLASTADEN Centrala Renovering av byggnad Peab renoverar byggnad i korsningen Kungsgatan/Östra Torggatan. De kommer då att använda bland parkering för rörelsehindrade och cykelparkering till arbetsområde. 3 september 2021 28 februari 2022
VIKEN Centrala Begränsad framkomlighet Bogsprötsgatan 26 ska byggas om och i samband med byggnationen kommer de behöva tillgång till mark utanför fastigheten. Vägen Kanikenäsbanken kommer läggas om i samband med arbetet och övergångstället kommer flyttas längre in på Kanikenäsbanken. Räkna med begränsad framkomlighet på Bogsprötsgatan. 20 september 2021 30 september 2023
TINGVALLASTADEN Centrala Rivning av Duvslaget BMJ Betonghåltagning & Entreprenad AB kommer påbörja rivning av P-huset Duvslaget. Detta kommer påverka fordonstrafiken då södra körfältet tas i anspråk med en betongbarriär. All fordonstrafiken kan ta sig fram längs Hamngatan men stor risk för köbildning vid för- och eftermiddag. Cykel och gångtrafik påverkas ej. Trafik i västlig färdriktning påverkas inte. 16 november 10 december