St�rningar

Stadsdel Omr�de Rubrik Beskrivning Start Slut L�nk
HERRHAGEN Centrala Begränsad framkomlighet Rohm & Co ska göra en renovering av fasad och tak på fastigheten som ligger på Karlagatan nr 13. Ett körfält på Karlagatans västra sida kommer tas i anspråk då en ”fålla” för gående ska etableras förbi arbetsområdet. 1 augusti 30 november
TINGVALLASTADEN Centrala Begränsad framkomlighet på trottoar Takarbete på fastigheten på Drottninggatan 40. En byggnadställning kommer finnas på plats med en gångtunnel för gående. Det går att ta sig förbi arbetsområdet. 18 juli 25 september
HAGA Centrala Byggtrafik på Hagaleden Den 27 juni påbörjas arbetet med att anlägga en tillfällig byggutfart på Hagaledens norra sida. Detta görs inför byggnationen av ”Haga entré”. Detta arbete innebär att det kommer förekomma byggtrafik på Hagaleden samt att hastigheten blir rekommenderad 30 km/h. 27 juni 23 december
VIKEN Centrala Husbygge Gång- och cykelbanan på östra sidan av Tullhusgatan mellan Näbbgatan och Sjömansgatan stängs av helt på grund av husbyggnadsarbetet på fastigheten Tullhussågen (fd. Konsum Värmlands fabriksområde. Gång- och cykeltrafik leds över till västra sidan av Tullhusgatan där en egen ytan för cyklar skapas bakom en betongbarriär. Parkeringsplatserna på västra sidan av Tullhusgatan på aktuell sträcka kommer inte att finnas under ovanstående period. 22 februari 2021 1 oktober 2023
KLARA Centrala Begränsad framkomlighet på trottoar Karlstads byggtjänst ska byta fönster på fastigheten på Malmtorgsgatan 4. Det går att ta sig förbi arbetsområdet genom gångtunnel under byggställning eller gå på västra sidan av Malmtorgsgatan. 8 augusti 14 oktober
VIKEN Centrala Trottoar avstängd. Måleri i Kil AB kommer ha en byggnadsställning stående på trottoaren på Höksagatans norra sida. Fastigheten på Hööksgatan 25 ska målas. Gående hänvisas till andra sidan. 25 juli 31 augusti
HERRHAGEN Centrala Begränsad framkomlighet Stagnellsgatan Axeda Entreprenad ska gräva för fjärrvärme. Ett körfält tas i anspråk på västra sidan mellan Karlagatan och infarten till Vasalunden. Trafiken kommer vara enkelriktad i södergående riktning. Omledning sker via Vasalunden. Gående kommer hänvisas till Stagnellsgatans östra sida. Cyklister kan välja att cykla omledningen över Vasalunden eller leda sin cykel på gångbanan på Stagnellsgatans östra sida. 15 augusti 18 november Läs mer om arbetet på Karlstads energis webbplats:
TINGVALLASTADEN Centrala Begränsad framkomlighet på trottoar Värmlands Trädfällning AB kommer att ordna innergården vid Drottninggatan 3-5. Det är södra sidan av Drottninggatan mellan Östra Torggatan och Södra Kyrkogatan. Gående hänvisas till andra sidan och Parkeringar kommer att tas i anspråk under arbetet. 15 augusti 19 augusti
VIKEN Centrala Begränsad framkomlighet Bogsprötsgatan 26 ska byggas om och i samband med byggnationen kommer de behöva tillgång till mark utanför fastigheten. Vägen Kanikenäsbanken kommer läggas om i samband med arbetet och övergångstället kommer flyttas längre in på Kanikenäsbanken. Räkna med begränsad framkomlighet på Bogsprötsgatan. 20 september 2021 30 september 2023
VIKEN Centrala Begränsad framkomlighet på trottoar Trottoaren på Orrholmsgatans östra sida vara avstängd pga. säker gångväg för skolelever som ska bussas till annan tillfällig skola under byggperiod av Orrholmsskolan. Gående kommer hänvisas till Orrholmsgatans västra sida. 1 augusti 2022 31 juli 2024
VIKEN Centrala Gång- och cykelbana avstängd Infrakraft AB ska byta ut asfalten mot stenplattor på gång- och cykelbanan på Packhusalléns åt Karlstad kommun. Gång- och cykelbanan längst med Packhusallén kommer att vara stängd, omledning för cyklister sker via Orrholmsrundan och Lagergrens gata. Gående kommer hänvisas till gångbanan på Packhusalléns norra sida. Arbetet kommer pågå dagtid mellan 06:00 - 16:00. 15 augusti 28 oktober
HERRHAGEN Centrala Gång- och cykelbana avstängd NCC ska ska bygga ny gång- och cykelbana åt Karlstad kommun. Tillfällig gång- och cykelbana kommer etableras vid sidan av arbetsområdet. Det går att ta sig förbi. 11 augusti 31 oktober
HAGA Centrala Avsmalnande väg Byggnationen av Haga entré fortskrider och Infrakraft ska nu bredda vägen. Under tiden detta sker kommer Hagaleden avsmalnas och hastigheten blir rekomenderad 30 km/h. 29 augusti 5 november
HAGA Centrala Gång- och cykelväg avstängd Gång- och cykelbanan är avstängd mellan Nygatan och 60 meter väster ut då Elm's Byggnadsfirma av säkerhetsskäl behöver hägna in arbetsområdet när dom renoverar fastigheten på Nygatan 17. Gång- och cykeltrafik leds om via Konferenscenters östra sida - Tage Erlandergatan - Nygatan. 21 februari 16 februari 2023
VIKEN Centrala Gång- och cykelbana avstängd Del av gång- och cykelbanan längst Packhusalléns sydöstra sida vara avstäng då Peab startar byggnationen för Brf Kajpromenaden. Gående kommer under perioden att kunna nyttja gångbanan på Packhusalléns nordöstra sida. Cyklister kommer ledas om via gång- och cykelbanan längst vattnet. 19 september 2022 31 december 2025
HERRHAGEN Centrala Begränsad framkomlighet på trottoar Peab ska utföra fastighetsarbete på Herrhagsgatan 21 och Herrhagsgatan 22. På östra sidan, Herrhagsgatan 22 kommer byggställningen ha en gångtunnel och på västra sidan leds gående över till andra sidan. Ena sidan kommer färdigställas innan den andra påbörjas. Parkeringsplater utanför fastigheterna kommer utgå under perioden. 29 augusti 9 september
TINGVALLASTADEN Centrala Vägarbete, väg avstängd Stora störningar i trafiken och risk för långa köer i peaktider. Omledning centrum från E18 blir via Våxnäsgatan och Sandbäcksgatan . För att ta sig längst ifrån väster till öster och omvänt hänvisas trafiken ner via Vikenförbindelsen. Västgående trafik kan gå via Hamngatan, Fredsgatan och Drottninggatan Östgående trafik kan gå Klaraborgsgatan, Drottninggatan och Pihlgrensgatan. Gång och cykel påverkas i mindre utsträckning, gångbanan från Kvarnbergsviadukten upp till busstationens stängs och omledning blir runt via Drottninggatan. 1 maj kl. 22:00 9 september L�nk till mer information
TINGVALLASTADEN Centrala Byggställning vid fasad ÅJ Måleri AB ska utföra fasatarbete på Järnvägsgatan 16. En byggställning kommer sättas upp vid fasaden. Det går att ta sig förbi. 22 augusti 26 augusti
TINGVALLASTADEN Centrala Pumpstation Kårgränd stängs av helt och biltrafiken leds om via Drottninggatan, Grevgatan, Älvgatan. Gång och cykel påverkas inte då en gemensam gång och cykelväg går norr om fastigheten. 22 augusti 18 november
TINGVALLASTADEN Centrala Vägarbete En av filerna i östgående riktning på Älvgatan stängs på grund av en kamera som ska upp för trafikljusen. Det kommer gå att ta sig fram men risk för köer, arbetet säkras upp med reflexer och gupp för att sänka hastigheten. 22 december kl. 09:00 22 december kl. 15:00
VIKEN Centrala Begränsad framkomlighet Sten och Vägarbeten ska färdigställa Lagergrens gata efter alla ombyggnationer som varit. Dom har tidigare varit på Lagegrens gatans västra sida och börjar från den 18/8 på den östra sidan. All trafik kommer kunna passera arbetsområdet. Gående kommer hänvisas till motsatt sida om vägarbetsområdet och cyklister kommer kunna cykla i blandtrafik. 9 maj 16 december
VIKEN Centrala Begränsad framkomlighet Axeda entrepenad ska gräva för el åt Karlstad El & Stadsnät. Det kommer vara begränsad framkomlighet på del av Kanikenäsbanken samt Hadar Grudes gata men det går att ta sig förbi arbetsområdet. Gående hänvisas till gång- och cykelbanan på östra sidan om Kanikenäsbanken. 8 augusti 31 oktober
TINGVALLASTADEN Centrala Begränsad framkomlighet NCC ska återställa trottoar på västra sidan av Grevgatan. Trottoaren var innan grävning belagd med smågatsten som inte uppfyller krav för tillgänglighet. I stället för att återställa till befintligt byts nu ytskiktet till granithällar på del av trottoaren för att nå tillgänglighetsmål. Grevgatans södergående körfält stängs. Omledning sker via Älvgatan - Philgrensgatan - Drottninggatan. Gående hänvisas till Grevgatans östra sida. 18 juli 22 augusti