St�rningar

Stadsdel Omr�de Rubrik Beskrivning Start Slut L�nk
SUNDSTA Östra Husbyggnation Consto ska bygga höghus i anslutning till Sundsta Torg. Drottning Kristinas väg kommer att vara avstängd under tiden. september 2021 december 2023 Vill du veta mer om Sundsta torg? Klicka på länken:
VÄLSVIKEN Östra VA-arbete i Välsviken och Alster Vi lägger ned nya ledningar för att säkra framtida försörjning av kommunalt vatten och avlopp i Alster, Välsviken, Skattkärr och närliggande områden. VA-arbetet kommer att starta under januari/februari 2023 och pågå fram till september 2023. en stig som går över Alsterälven söder om Alster Herrgård, strax norr om järnvägen, är avstängd. Stigen beräknas att öppnas upp senare under sommaren 2023. Om du hellre vill ta en annan väg kan du istället ta stigen norr om Alster Herrgård. Vecka 19 2022 2023 L�nk till mer information
NORRSTRAND Östra Sundsta torg korsning avstängd Korsningen Ringervägen, Rudsvägen och Hagaborgsvägen kommer stängas av för trafik, förutom för gående och cyklister. Omledning kommer ske via sundstavägen. Parkeringsförbud kommer införas på Svarvaregatan, Hagaborgsgatan och västra sidan av Rudsvägen söder om Hagaborgsgatan. Bussen kommer ledas om via Norrstrandsgatan och Sundstavägen. Drottning Kristinas väg kommer fortsatt vara stängd för byggnation av höghus. 22 maj 1 december Läs mer om detta på vår hemsida.
SUNDSTA Östra Gång- och cykelbana avstängd El- och stadsnät ska utföra kabelarbete vid gång- och cykelbana bakom soteringsstation vid Sävegatan. Gång- och cykelbanan blir avstängd under tiden arbetet pågår. 6 november 31 december
ÖRSHOLMEN Östra Vägen avstängd Björkstigen ska få nya VA-ledningar. Då schakten är djupa behöver hela vägen stängas av under arbetet. Projektet kommer hålla boende längs Björkstigen underrättade om hur framkomligheten till fastigheterna kommer påverkas. 3 september 30 november
LAMBERGET Östra Vägen avstängd Karlstad kommuns VA-avdelning ska utföra ledningsbyte i Björkstigen. Vägen kommer vara avstängd under tiden arbetet sker. För att ansluta de nya ledningarna kommer Lambergsgatan stängas av i två veckor, med start från den 18 september, i korsning med med Björkstigen innan arbetet fortsätter in på Björkstigen. Fastighetsägare längs Björkstigen kommer kontaktas i samband med arbetet och dess påverkan. 18 september 30 november
FÄRJESTAD Östra Vägen avstängd Falkgatan kommer stängas av mellan Skoghemsgatan och Fältgatan. Brunnskogs Entreprenad ska utföra justering av Falkgatan åt Karlstads kommun. Det kommer bland annat ske en breddning av gång- och cykelbanan. Boende kommer kunna komma åt sina fastigheter i kontakt med entreprenören. Övrig trafik stängs av förutom gående och cyklister. 2 oktober 1 december
LORENSBERG Östra Begränsad framkomlighet Axeda ska utföra fjärrvärmejobb åt Karlstads Energi. En ny villa, Häljebolsgatan 6, ska anslutas till fjärrvärmenätet. Vägen kommer vara öppen för trafik. 16 november 7 december
NORRA KROPPKÄRR Östra Begränsad framkomlighet Axeda ska utföra fjärrvärmejobb åt Karlstads Energi. En ny villa, Yttersvängen 10, ska anslutas till fjärrvärmenätet. Vägen kommer vara öppen för trafik. 13 november 1 december
KRONOPARKEN Östra Begränsad framkomlighet Sten och vägarbeten ska utföra arbeten vid cirkulationsplatsen på Höstgatan/Vintergatan åt Karlstads kommun. Arbeten kommer ske vid sidan av vägen vilket innebär att det kommer vara framkomligt på platsen. Mellan 4 och 8 december kommer asfaltering av platsen att utföras och cirkulationsplatsen kommer då helt stängas av. De som önskar nå Kvintettgatan får åka via Triogatan. Följ anvisningarna på platsen. 2 oktober 10 december
NORRA KROPPKÄRR Östra Vägen avstängd Axeda ska förlägga nya VA-ledningar i Innersvängen. Arbetet kommer påbörjas i korsning med Uttervägen och kommer sedan förflyttas österut in mor Rådjursvägen. Det kommer lägga nya ledningar i Rådjursvägen och även Mårdvägen. Första arbetet på Innersvängen uppskattas till 5-6 veckor. 16 oktober sommaren 2024
NORRA KROPPKÄRR Östra Begränsad framkomlighet Axeda ska utföra fjärrvärmejobb åt Karlstads Energi. En ny villa, Rådjursvägen 14, ska anslutas till fjärrvärmenätet. Vägen kommer vara öppen för trafik. 13 november 4 december
LAMBERGET Östra Begränsad framkomlighet Axeda ska utföra fjärrvärmearbeten på Elverumsgatan åt Karlstads Energi. Sågverksgatan 22 ska anslutas till fjärrvärmenätet. Mindre påverkan i ett körfält. Vägen är öppen för trafik. 3 november 30 november
SUNDSTA Östra Begränsad framkomlighet Axeda ska utföra fjärrvärmejobb åt Karlstads Energi. En ny vill, Rygatan 3, kommer anslutas till fjärrvärmenätet. Räkna med begränsad framkomlighet. Vägen kommer vara öppen för trafik. 8 november 30 november
LORENSBERG Östra Begränsad framkomlighet Axeda ska utföra fjärrvärmejobb åt Karlstads Energi. En ny villa, Sillerudsgatan 2, ska anslutas till fjärrvärmenätet. Vägen kommer vara öppen för trafik. 8 november 20 november
ÖRSHOLMEN Östra Begränsad framkomlighet Axeda ska utföra fjärrvärmearbeten åt Karlstads Energi vid Östanvindsgatan 2. Vägen kommer vara öppen för trafik. Större delen av arbetet kommer ske i gräsytan. 8 november 4 december
LORENSBERG Östra Begränsad framkomlighet Axeda utför arbeten åt Karlstads Energi. Ny villa, Klässbolsgatan 7, ska anslutas till fjärrvärmenätet. Ett körfält kommer bli avstängt i anslutning till arbetet. Vägen kommer vara öppen för trafik. 16 november 4 december
ÖRSHOLMEN Östra Grävarbete på Östanvindsgatans västra sida Karlstads El- och Stadsnät ska utföra grävarbete på Östanvindsgatans västra sida. Detta ska ej påverka trafiken. 9 november kl.07:00 16 december 16:00
NORRSTRAND Östra Begränsad framkomlighet Kiltec ska trycka en ny kabel under vägen. I samband med arbetet kommer några parkeringsplatser att stängas av. Ett körfält kommer stängas av. Vägen är öppen för trafik. Fibergrävningen fortsätter sedan längs med gång- och cykelbanan ner till Alstersgatan. 20 november 13 december
NORRSTRAND Östra Begränsad framkomlighet Transtema ska utföra fiberjobb på Ransätersgatan 3. Ett körfält kommer tas i anspråk. Det innebär att ett körfält finns kvar att köra på och vägen är därmed öppen för trafik. Gående hänvisas till andra sidan. 20 november 4 december
LAMBERGET Östra Engholmsbron avstängd Engholmsbron ska byggas om. Husbyggaregatan kommer därför vara avstängd för genomfart. Gående och cyklister hänvisas till gång- och cykelbro 250 meter norr om Engholmsbron. 22 september 2021 15 december 2023 L�nk till mer information
SUNDSTA Östra Begränsad framkomlighet Sten- och vägarbeten kommer utföra återställning av väg efter ett VA-jobb åt Karlstads kommun. Arbetet kommer ske i korsningen Drottning Kristinas väg och Hertig Carls väg. På Drottning Kristinas väg kommer ett körfält lämnas öppet för trafik. På Hertig Carls väg kommer anslutningen till Drottning Kristinas väg att stängas av. Det går alltså inte att köra igenom mellan Rudsvägen och Drottning Kristinas väg under tiden arbetet pågår. Gående och cyklister kommer kunna ta sig förbi. Tidsperioden är väl tilltagen på grund av väderförhållanden. När väl arbetet påbörjas så kommer påverkan inte vara hela tidsperioden. 27 november 22 december
NORRSTRAND Östra Begränsad framkomlighet Karlstad kommuns VA-avdelning ska utföra arbeten på Norrstrandsgatan strax norr om Vävaregatan. Ett körfält kommer stängas i taget. Det innebär att ett körfält är öppet och således framkomlig under hela tiden arbetet sker. Gående påverkas i liten grad och cyklister hänvisas till där övriga fordon får köra. 20 november 1 december
SJÖSTAD Östra Vattenläcka! Vi har upptäckt en vattenläcka i korsningen Skraggegatan/Östra Sjöstadsgatan. Korsningen kommer stängas av för trafik. Omledning kommer ske via Mimergatan/Ymergatan/Östra Fjellstedtsgatan. Arbetstiden uppskattas till max 2 dagar. Men det kan också innebära en dags arbete. 28 november 29 november
KRONOPARKEN Östra Begränsad framkomlighet Axeda ska lägga ner elkabel och Karlstads el- och stadsnät. De kommer gräva längs med gång- och cykelbana, korsa den på några ställen och även "trycka" en kabel under bussgatan mot torget. Det innebär att man borrar under vägen utan att trafiken påverkas. Samtliga vägar kommer vara framkomliga under tiden arbetet sker. 28 september 22 december
NORRSTRAND Östra Begränsad framkomlighet Lambertsson och Kynningsrud ska lyfta ner taktegel från Långbansgatan 4. Del av vägen kommer nyttjas för arbetet. Vägen kommer vara öppen för trafik. 06:00 4 december 16:00 4 december
LAMBERGET Östra Begränsad framkomlighet Karlstads el- och stadsnät ska utföra kabelarbeten på Sandholmsgatan. Ett körfält kommer stängas av i taget. Det innebär att vägen är öppen för trafik. 28 november 1 december